Category:Photography

Nhiếp ảnh hợp tác và quyền lực của người cầm máy

Hai năm qua tôi xem và đọc về những nhiếp ảnh gia đã và đang thực hành nhiếp ảnh ở Việt Nam nhiều hơn. Tôi tìm hiểu về nhiếp ảnh hậu thuộc địa ở đất nước mình. Rất nhiều người trong số những nhiếp ảnh gia này vẫn giữ góc nhìn thực dân cho việc thực hành nhiếp ảnh, gạt bỏ những vấn đề về đạo đức sang một bên để có bằng được đầu ra cho riêng họ. Không […]

Continue Reading
This photo is Copyright by Vinh Tran. All rights reserved.