Viết

Nhiếp ảnh hợp tác và quyền lực của người cầm máy

Hai năm qua tôi xem và đọc về những nhiếp ảnh gia đã và đang thực hành nhiếp ảnh ở Việt Nam nhiều hơn. Tôi tìm hiểu về nhiếp ảnh hậu thuộc địa ở đất nước mình. Rất nhiều người trong số những nhiếp ảnh gia này vẫn giữ góc nhìn thực dân cho việc thực hành nhiếp ảnh, gạt bỏ những vấn đề về đạo đức sang một bên để có bằng được đầu ra cho riêng họ. Không […]

Continue Reading

A walk with Lád’a 

it was Christmas night in Prague. Lád’a was sitting all alone seeing the crowd passing by in the main square. I approached him and asked whether he was fancy for a walk. He agreed. I asked him how he ended up homeless. He told me after his wife passed away, everything went down. having a walk with a homeless was always what I wanted to do. Don’t get me wrong, I merely think that having a pure conversation where people aren’t […]

Continue Reading
This photo is Copyright by Vinh Tran. All rights reserved.